Doklady, nehody, pojištění a legislativa u jednostopých motorových vozidel


 • Řidičské průkazy

  Od 1. ledna 2001 platí nový zákon o pozemních komunikacích a přináší některé novinky. Z nich se asi motorkářů budou týkat nejvíce změny v řidičských průkazech.
   Staré řidičské průkazy

  To znamená, že pokud již vlastníte ŘP skupiny M (nebo A50), můžete se i nadále prohánět na svém pionýru, simsonu nebo moskytu. Pokud máte skupinu plnou skupinu A, není motocykl omezen.

  Pokud ale chcete stávající ŘP rozšířit nebo si udělat nový, čeké vás toto rozdělení:

  • od 15ti let skupina AM, opravňuje k řízení mopedů a malých motocyklů s maximální konstrukční rychlostí 45 km.h-1. V našich podmínkách to znamená zejmnéna babetu a nebo třeba slabsi verzi moskyta.
  • od 16ti let podskupina A1, opravňuje k řízení lehkých motocyklů o objemu válců nepřesahujícím 125 cm3 a o výkonu nejvýše 11 kW. Do této skupiny patří všechny malé motocykly s rychlostí nad 45 km.h-1, tedy Hera Gizma, Pionýry, Simsony, Moskyta, Koráda a tak dál. No a dále motocykly do 125, tedy třeba Jawa Robby, no a pak klasické 125ky - ať už kývačky (125/351, 125/355, 125/453, 125/473) nebo třeba nové 4taktní motocykly od Jawy... no a samozřejmě i od jiných výrobců.
  • od 18ti let skupina A, ale pozor, je zde omezení, opravňuje pouze k řízení motocyklů o výkonu do 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg nebo motocyklů s postranním vozíkem a s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg. Sem spadají klasické "velké" české motocykly jako je Jawa 250 nebo 350.
  • od 21ti let skupina A bez omezení, opravňuje k řízení motocyklů o výkonu nad 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg nebo motocyklů s postranním vozíkem a s poměrem výkon/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg. Takže tohle je ekvivalentem ke staré skupině A.


  Ještě jedna důležitá připomínka... v tomto zákoně je již psáno, že řádně připevněná přilba namená na hlavě!!!


  Jak je to s doklady k řízení vozidla a prokazováním totožnosti

  mjr.Ing.Jindřich Mayer autorevue@cpress.cz Pracovník Policie ČR

   - 18.9. 2001

  Po nedávných tragických událostech v USA se asi budeme muset připravit na to, že budeme podstatně častěji zastavováni a budou kontrolovány naše doklady, případně vozidlo a bude prováděna kontrola totožnosti.
   

  Shrňme si krátce, kdo má oprávnění zastavovat vozidla, kdo má oprávnění kontrolovat doklady k vozidlu, jaké doklady musíme mít při řízení vozidla a jak je to s oprávněním ke kontrole totožnosti.

  Začněme tím, kdo může zastavovat vozidla:

  Jednak jsou to policisté Policie ČR, kteří mají toto oprávnění v ust. § 124 odst. 6 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, dále obecní strážníci podle ust. § 17b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Mezi těmito oprávněními však existuje podstatný rozdíl.

  Zatímco policisté Policie ČR nemají v zákoně žádné omezení – mohou tedy zastavovat kdykoliv a kdekoliv, obecní strážníci mohou zastavovat pouze řidiče, kteří spáchali přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu neuposlechnutím zákazu vjezdu všech vozidel, všech motorových vozidel s výjimkou motocyklu bez postranního vozíku, nákladních automobilů, autobusů, traktorů, motocyklů, potahových vozidel, ručních vozíků nebo cyklistů, zákazu vjezdu do pěší zóny a zákazu zastavení a zákazu stání, včetně těchto zákazů v zóně s dopravním omezením, vyplývajících z příslušných dopravních značek. Obecní strážníci mohou také zastavovat vozidla před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení nebo při organizované akci.

  Často bývá diskutována otázka, zda je povinen řidič zastavit, zejména za situace, kdy si není jist tím, zda ten, kdo ho zastavuje je skutečně policista. Dá se říci, že obvykle při volbě stanoviště policisté volí místa, kde zastavení nepůsobí žádné potíže ani nevyvolává pocity strachu a podobně. (Píši záměrně obvykle, protože mohou nastat mimořádné situace, kdy je nutno zastavovat vozidla i jinde.) Mimo obec bývá na místě policejní vozidlo a obecně je vždy policejní hlídka alespoň dvoučlenná. Pokud řidič na výzvu policisty nezastaví, vystavuje se značnému ohrožení, které může (v extrémním případě, když selžou veškeré dostupné prostředky k zastavení vozidla) skončit použitím služební zbraně! Každý policista, který zastavuje vozidlo, musí být v uniformě, na uniformě má na levé kapse připnutý odznak Policie ČR s identifikačním číslem (policisté zásahových jednotek mají uniformy trochu jiné, ale vždy označené nápisem POLICIE a opatřené služebním číslem ve formě výšivky).

  Zastavovat vozidla však mohou i další osoby:

   

  1. řidič jiného vozidla, dojde-li k poruše jeho vozidla v tunelu, nebo je-li účastníkem dopravní nehody,
  2. dopravce hromadné dopravy osob při nastupování a vystupování z vozidla mimo zastávku,
  3. vedoucí skupiny dětí při přecházení vozovky,
  4. průvodce zvířat,
  5. vojenský policista ve stejnokroji,
  6. zaměstnanec provozovatele dráhy v blízkosti železničního přejezdu,
  7. průvodce zdravotně postižených osob při přecházení vozovky,
  8. zaměstnanec vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a výstavbou pozemní komunikace označený podle prováděcího právního předpisu.

  Pochopitelně, že ne všechny tyto osoby mohou provádět kontrolu dokladů k vozidlu. Z uvedených osob mohou provádět kontrolu dokladů k vozidlu pouze policisté. Doklady, které musí řidič mít při řízení vozidla u sebe jsou:

  1. řidičský průkaz,
  2. osvědčení o registraci vozidla
  3. doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla - tedy nikoliv již složenku, potvrzující zaplacení pojištění, ale zvláštní doklad, který každý dostane při uzavření smlouvy o pojištění.  Zákon žádné další doklady pro řízení nestanoví (tedy ani například doklad o provedené zdravotní způsobilosti !) Dále žádný zákon neříká, že osoby u sebe musí mít občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. Je však skutečností, že policisté, obecní policisté a vojenští policisté (ve zvláštních případech – jedná-li se o osoby, které se nacházejí ve vojenských objektech a v prostoru, kde probíhají vojenské akce a osoby, které páchají trestnou činnost či přestupky spolu s vojáky nebo proti majetku České armády) mají právo na kontrolu totožnosti osoby, což znamená prokázání jména a příjmení, data narození a trvalého, popř. přechodného pobytu osoby. Důvod ke zjišťování totožnosti určuje míru spolehlivosti, s níž se zjištění provádí.

  Asi nejběžnějším důvodem je, že osoba byla přistižena při spáchání trestného činu nebo přestupku. Mezi další důvody patří (podle zákona 283/1991 Sb., o Policii ČR):
   

  • požadavek na vysvětlení podle § 12 odst. 1 téhož zákona,
  • osoba odpovídá popisu hledané nebo pohřešované osoby,
  • která se bezdůvodně zdržuje v bezprostřední blízkosti chráněných objektů nebo v blízkosti státních hranic – uvedená situace může být právě v těchto dnech aktuální,
  • která má na místě veřejně přístupném zbraň a je důvodné podezření, že zbraně může být užito k násilí nebo pohrůžce násilím,
  • která se zdržuje v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu, k dopravní nehodě, požáru nebo jiné mimořádné události.

  Jak již bylo uvedeno, důvod ke zjišťování totožnosti určuje míru spolehlivosti tohoto zjišťování. Z toho a z dikce zákona tedy plyne, že totožnost lze prokázat i jinými doklady, vždy však musí být nepochybné, že se vztahují k osobě, která totožnost prokazuje. Tyto doklady by měly být vydány státním orgánem nebo obcí a opatřeny fotografií (tedy mimo občanského průkazu zejména cestovní pas, vojenská knížka, průkaz poslance atd.)

  Častá bývá otázka, proč policistům nepostačuje řidičský průkaz. Je pravda, že pro základní identifikaci osoby postačuje, ale vzhledem k tomu, že nemá omezenou dobu platnosti, tak se často stává, že podoba řidiče se změnila od doby vydání dokladu (řada z nás má ještě starý třídílný průkaz, získaný v 15 letech ne malý motocykl), v novějších dokladech není uvedena adresa bydliště. (V případě pasu nebo vojenské knížky zase jiné předpisy stanovují, kdy jsou tyto doklady výslovně považovány za doklady totožnosti, takže je možno jich použít i když ani v cestovním pase není uvedena přesná adresa bydliště). Výjimečně lze totožnost prokázat i prohlášením třetí osoby, ta však musí svoji totožnost prokázat zcela nepochybně.

  Z výše uvedeného tedy plyne, že byť existují oprávnění ke kontrole totožnosti, tato nemusí být vždy a pouze prokazována občanským průkazem a striktní trvání pouze na občanském průkazu nemá zákonnou oporu. V současné době bychom ale měli mít na paměti, že existují závažné důvody k provádění častějších kontrol (zejména v blízkosti některých „citlivých“ míst) a proto se snad nikomu z nás nic nestane, když budeme „občanku“ nosit s sebou.


  Pár dobrých rad

  Jaké doklady
  Je řidič povinen mít při řízení motorového vozidla u sebe ?
  1. občanský průkaz nebo cestovní pas
  2. řidičský průkaz s vyznačeným řidičským oprávněním, platným pro kategorii vozidla, které řídí
  3. potvrzení o lékařské prohlídce , kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra
  4. osvědčení o technickém průkazu vozidla, které řídí
  5. doklad o pojištění (pojištění za škodu způsobenou provozem vozidla)
  6. vozidlo musí být opatřeno kontrolními nálepkami s vyznačením platnosti technické prohlídky a emisní kontroly


  Povinné vybavení vozidla
  Motocykl
  · prostředky a pomůcky, s jejichž pomocí je možno opravit běžné závady vzniklé na vozidle
  · jednu náhradní pojistku
  · po jedné náhradní žárovce od každého druhu žárovky používané pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci vozidla
  · příslušný druh lékárničky pro poskytnutí dočasné první pomoci

  na značku nepatří
  - trojbarevný podklad ve tvaru trikolory
  - státní znak nebo vlajka
  - obrys hranic České republiky
  - ani anglický nápis Czech Republic
  - značka nemůže být doplněna různými nápisy propagujícími třeba auta, pivo, cigarety nebo elektronické výrobky
  - tedy žádné barevné „vylepšení“ nebo různé zkrášlující doplňky!

  Lidové tvořivosti neuniká ani SPZ. Ani na ní, ani v její blízkosti se nesmějí umísťovat jakékoliv doplňky:
  - ať již jde o módní modrý znak EU s hvězdičkami
  - či lev, orlice
  - nebo znak města či čtvrti.
  Někdo jistě namítne, že o nic nejde. Ale jde! Zpravidla to postupně přerůstá v závažnější nepravosti v silničním provozu. A ty již bývají nebezpečnější.

  Převod dopravně správních agend
  Převod dopravně správních agend z Ministerstva vnitra a Policie ČR na Ministerstvo dopravy a spojů, okresní úřady a magistráty měst Plzně, Prahy, Brna a Ostravy bude zajištěn ve dvou fázích:
  · První bude převod agendy, související s vydáváním řidičských průkazů a evidencí řidičů.
  · Teprve ve fázi druhé, jejímž zatím předpokládaným termínem je 1. 7. 2001 bude převáděna agenda evidence vozidel. Veškeré změny registrace, přihlašování a odhlašování motorových vozidel pokračují tedy nejméně do konce
   


  ...ještě neěco o řidičákách

  1. Cizozemský řidičský průkaz
  co potřebujete k výměně cizozemského řidičského průkazu za český národní řidičský průkaz
  - vyplněný předepsaný tiskopis
  - přezkoušení z pravidel silničního provozu (termín, způsob a místo stanoví dopravní inspektorát)
  - cizozemský řidičský průkaz
  - úřední překlad cizozemského řidičského průkazu v případě, že z jazykových důvodů nelze zjistit potřebné údaje
  - 1 průkazovou fotografii
  - kolkovou známku ve výši 50 Kč

  Evidenční karta řidiče
  Současně se získáním prvního řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel je každému řidiči zavedena Evidenční karta řidiče, do které jsou zaznamenávány veškeré identifikační údaje k danému řidiči, údaje o získání řidičských oprávnění pro jednotlivé skupiny, údaje o přestupcích a trestných činech spáchaných proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, údaje o vydání řidičského průkazu, mezinárodního řidičského průkazu, zdravotní a jiná omezení atd.

  Upozornění:
  Změnu údajů v řidičském průkazu, ztrátu nebo odcizení je držitel povinen nahlásit nejpozději do pěti dnů okresnímu (městskému) dopravnímu inspektorátu podle místa trvalého pobytu. Ztrátu nebo odcizení řidičského průkazu lze oznámit i nejbližšímu okresnímu (městskému) dopravnímu inspektorátu nebo nejbližšímu oddělení policie.


  2. Druhopis řidičského průkazu
  za ztracený, zničený, odcizený, poškozený, neupotřebitelný (řidičský průkaz, na němž podoba osoby neodpovídá skutečnosti nebo který nelze doplnit, popřípadě změnit zápisem správního orgánu), původní (vzhledem ke změnám uvedených skutečností - rozšíření nebo omezení řidičského oprávnění, změna jména, příjmení nebo trvalého pobytu)

  co potřebujete k vydání (podle povahy věci)
  - vyplněný předepsaný tiskopis (odkaz na tiskopis)
  - průkaz totožnosti
  - řidičský průkaz nebo potvrzení o jeho ztrátě či odcizení, jestliže bylo oznámení o jeho ztrátě či odcizení učiněno u jiného orgánu než dopravního inspektorátu (například u jiné složky policie, u zastupitelského úřadu v cizině)
  - 1 průkazovou fotografii
  - kolkovou známku příslušné hodnoty

  správní poplatek za zápis změny se hradí kolkovou známkou

  změna jména, příjmení, trvalého pobytu, atd.) nebo vydání řidičského průkazu v důsledku této změny, kterou nelze do původního řidičského průkazu zaznamenat, nebo omezení řidičského oprávnění 10 Kč
  za zápis o rozšíření řidičského oprávnění 20 Kč
  za zápis změny, kterou lze zapsat do původního řidičského průkazu, ale řidič požaduje nový 50 Kč
  za průkaz poškozený, zničený, neupotřebitelný,ztracený, odcizený nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy, změny či opravy 100 Kč

  Poznámka: Odůvodňují-li to okolnosti případu nebo sociální poměry občana, může správní orgán snížit správní poplatek na 25 Kč.

  4. Mezinárodní řidičský průkaz
  co potřebujete k vydání mezinárodního řidičského průkazu nebo jeho druhopisu
  - vyplněný předepsaný
  - průkaz totožnosti
  - český národní řidičský průkaz
  - 1 průkazovou fotografii
  - kolkovou známku ve výši 50 Kč
   

  Poznámka: Mezinárodní řidičský průkaz vydá na písemnou žádost držitele národního (českého) řidičského průkazu dopravní inspektorát příslušný podle místa trvalého pobytu žadatele.

  Upozornění:
  Mezinárodní řidičský průkaz vydaný v České republice nemá platnost na území České republiky.

  5. První řidičský průkaz
  Podmínky
  - ukončení předepsaného výcviku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
  - pro řízení motocyklu o obsahu do 50 ccm - dosažení 15 let a souhlas zákonného zástupce
  - pro řízení motocyklu o obsahu nad 50 ccm a traktoru - dosažení 17 let a souhlas zákonného zástupce
  - pro řízení motorových vozidel (kromě autobusů, kde je věková hranice 21 let a vyžadována praxe v řízení motorových vozidel skupiny C v posledních dvou létech) - dosažení 18 let

  co potřebujete k vydání
  - vyplněný předepsaný tiskopis
  - průkaz totožnosti
  - 1 průkazovou fotografii
  - kolkovou známku ve výši 50 Kč
  - potvrzení o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel


  Co dělat v případě dopravní nehody ...

  Pokud je výše vzniklé škody při dopravní nehodě do 20.000,- Kč, nedošlo k  žádnému zranění osob a protistrana plně přiznává svoji vinu není nezbytně nutné volat Policii ČR (některé pojišťovny to však vyžadují a v opačném případě by mohlo dojít ke snížení výše plnění).

  Jestliže je však vzniklá škoda vyšší než 20.000,-Kč, došlo ke zranění osob nebo některá ze stran nesouhlasí se zaviněním, případně máte-li nějakou pochybnost (podezření na vliv alkoholu či jiných návykových látek) nebo nemá-li protistrana u sebe doklad o pojištění odpovědnosti vozidla,  zavolejte v každém případě Policii ČR, která musí se zákona tuto dopravní nehodu vyšetřit.

  Zajistěte místo dopravní nehody - zůstaňte na místě a nepohybujte s vozidly do příjezdu Policie ČR (pokud blokujte MHD, je nutno vyznačit postavení vozidel a zajistit její průjezd - povinnost ze zákona).

  Zapište si základní osobní údaje o protistraně (jméno,bydliště a RČ), dále pokud není řidič vlastníkem vozidla, je nutné si poznamenat majitele vozidla (jeho SPZ, RČ nebo IČO jde li o firmu) a v neposlední řadě jméno pojišťovny a číslo pojistky u které je toto vozidlo odpovědnostně pojištěno. Pachatel i poškozený při dopravní nehodě mají ze zákona povinnost poskytnout si svoje osobní údaje.


  Výklad základních pojmů kolem pojištění


  Pojištění
  Pojištění z hlediska práva je právní vztah vzniklý na základě zákona nebo založený smlouvou. Základní právní úpravu pojištění jak fyzických tak právnických osob určuje obecně Občanský zákoník. Jedná se o vztah závazkový. Pojištění z hlediska věcného obsahu je forma organizovaného centralizovaného fondu z decentralizovaných zdrojů. Je zaměřeno na tvorbu rezerv a jejich používání k úhradě potřeb, vznikajících v souvislosti s negativními důsledky nahodilosti. Jedná se o přesun rizika z pojišťovaného subjektu na pojistitele.

  Pojistná smlouva
  je dvoustranný právní úkon, na jehož základě vzniká smluvní pojištění občanů, podniků a společností. Obsahem této smlouvy jsou práva a povinnosti smluvních stran. Pojistitel vydá tomu, kdo s ním pojistnou smlouvu uzavřel "pojistku", jako písemné potvrzení o uzavření pojistné smlouvy.

  Účastníci pojištění
  jsou zejména pojištěný, pojišťovna (pojistitel) a také ten, kdo pojistnou smlouvu sjednal (pojistník).

  Pojištěný
  jeden z účastníků pojištění, a to ten, na jehož majetek, život, zdraví nebo odpovědnost se pojištění vztahuje. V případě pojistné události má zpravidla právo na pojistné plnění. Osoba, která pojistnou smlouvu uzavřela, nemusí být vždy totožná s pojištěným.

  Zákonné pojištění
  vzniká a trvá na základě skutečnosti uvedené v zákoně. Tentýž zákon také určuje, která pojišťovna toto pojištění provozuje.

  Pojistná událost
  je nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny plnit. Její konkretizaci určují pojistné podmínky a pojistná smlouva, v níž jsou obsažena i smluvní ujednání.

  Pojistné plnění
  nárok pojištěného vůči pojišťovně, který vznikl v důsledku pojistné události. Způsob určení výše plnění stanoví pojistná smlouva na základě pojistných podmínek.

  Likvidace pojistných událostí

  zjišťování okolností rozhodných pro vznik práva na plnění , právního základu tohoto práva v uplatňovaném případě, určení rozsahu a výpočet plnění (a s tím související projednání), předání k výplatě, popřípadě její bezprostřední provedení a vyhotovení podkladů pro účely dalšího zpracování z hlediska účetnictví, statistiky a ekonomických informací vůbec.

  Pojistná částka
  je smluvně stanovená částka, která byla v pojistné smlouvě dohodnuta jako horní hranice plnění pojišťovny. V některých případech je tato částka základem pro určení výše pojistného (zpravidla v %).

  Pojistné
  je úplata za poskytování pojistné ochrany. Pojistné je povinen platit ten, kdo pojistnou smlouvu uzavřel, i když smlouva byla uzavřena ve prospěch jiného. Pojišťovně náleží pojistné jen za dobu, pokud trvá její povinnost plnit. Sazby pojistného jsou stanoveny pojistitelem na základě pojistně technických zásad (sazebník). Pojistné dělíme na běžné a jednorázové.

  Pojistná doba
  je doba trvání pojištění, která začíná počátkem pojištění a končí zánikem pojištění. Konec pojištění může být pevně stanoven (sjednán), ale lze také uzavřít pojištění na dobu neurčitou. Je to časový úsek, po který je pojišťovna povinna plnit a druhá strana pak platit pojistné (nebylo-li zaplaceno jednorázově, nebo nebyla-li doba placení sjednána jako kratší než pojistná doba).

  Pojistné období
  je časový úsek, za který je podle smlouvy povinen platit pojistné ten, kdo uzavřel smlouvu o pojištění. V některých případech lze pojistné zaplatit jednorázově.

  Spoluúčast
  jedná se o podíl pojištěného na důsledcích pojistné události. Stanovuje se buď pevnou částkou, nebo procenty (někdy kombinací).

  Bonus
  sleva na pojistném za bezeškodní průběh pojištění. Opakem bonusu je malus přirážka na pojistném.
    • POKUD NEMÁTE VLEVO NAVIGAČNÍ LIŠTU, NAKLIKNĚTE, PROSÍM, TENTO ODKAZ.

  All information Lukša Roman © 2003. Optimální nastavení 1024 x 768 True Color 16 bit. IE 6.0 a vyšší, písmo střední v celoobrazovém režimu, s použitím scriptů !!!  UPOZORŇUJI - www.věnované 4 taktnímu motocyklu Hero Gizmo jsou nekomerční a neziskové !!! Jakékoli informace uvedené na těchto www jsou bez záruky. Nejsem prodejce moto techniky a nemám žádné komerční aktivity kolem jakýchkoli motorů !!! Tyto stránky jsou hostovány na www.ha.cz TECHNIKA PRO A PROTI ŠPIONÁŽI. Jedná se pouze o moji soukromou iniciativu.